Hovtun II, Klokkarstua

Beliggenhet, avgrensning og størrelse
Planområdet, som ligger på Klokkarstua, har gnr/bnr.: 9/ 566, del av Hovtun II- B2, avgrenses mot vest/ syd og øst mot eksisterende ubebygget terreng med granskog. Mot nordøst mot eksisterende bebyggelse og veien, Hestehoven. Tomten ligger høyt med god utsikt og nydelige solforhold. Den er vestvendt og faller mot Drammensfjorden.
Restområdet er på 16,4 mål, ca 225 m lang og bredde som varierer fra ca 70 til 90 meter.
Området regnes inn til veimidte tilliggende kommunal vei, Hestehoven.

Boligbebyggelse
Gjennom detaljreguleringen ønsker en å kunne oppføre 34 boliger/ leiligheter på tomten, organisert som eneboligbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse.
Nedre del av eiendommen får 8 eneboligtomter.

Det kan oppføres boliger med maxhøyder på henholdsvis, for flate tak, 7 meter. For saltak er max gesims/ møne på henholdsvis 6.5/ 9 meter.
Alle mål er i forhold til ferdig terreng. Målene er eksklusive rekkverk takterrasse og støttemur. Skjæringer og fyllinger er max 1.5 meter.
Øvre del av tomten får en 6- mannsbolig med underliggende parkering og i tillegg fem 4- mannsboliger. 2 enkeltstående og 3 sammenknyttede.
Flermannsboligene er planlagt å ha 2 etasjer. 6- mannsboligen har i tillegg en underetasje med parkering. Bebyggelsen kan ha innvendig adkomst til takterrasse. Tilhørende oppbygg må trekkes inn fra gesims.
Flermannsboligene kan ha maxhøyde på 7,5 meter.
Alle mål er i forhold til ferdig terreng. Målene er eksklusive rekkverk takterrasse og støttemur. Skjæringer og fyllinger er max 1.5 meter.
Terrengfall tas opp med ekstra takhøyde i deler av 1 etasje. Alle leilighetene i 2 etasje får takterrasser, enten via innvendig trapp eller gjennom felles utvendig trapp.
Støttemurer og fyllinger kan noen steder overskride kommuneplanens anbefalinger. Dette gjelder fyllinger/ skråningsutslag på nedre adkomstvei og fellesparkering nær Hestehoven.
Eneboligområdet og flermannsboligområdet knyttes sammen via gangstier. En av dem passerer gjennom felles lekeområder, opp på tunet på øvre nivå og videre opp til idrettsanlegget høyt opp mot øst.
For alle enheter regnes 2 sykkelparkeringsplasser pr boenhet.
Mye av parkeringen organiseres gjennom felles parkering umiddelbart etter avkjøring fra Hestehoven.
Eneboligene får 2 parkeringsplasser for biler, mens flermannsboligene får 1.5.
Alle boligene har 1 overdekket plass, enten i underetasje eller ved carport.
Dersom eneboligene i tillegg får hybler, skal denne ha 1 ekstra plass.
Det tilrettelegges for felles parkering umiddelbart etter avkjørsel fra Hestehoven. Det organiseres også alternativt, i tillegg, for 1 carport/ enebolig på egen tomt.
10 av 27
Flermannsboligene får anslagsvis 17 plasser i underetasje i 6 mannsbolig og 2 plasser for bevegelseshemmede på øvre tun.
Ved felles parkering ved Hestehoven er det planlagt mulighet for å lade EL kjøretøy.
Illustrasjonsplanen viser en boligbebyggelse, inklusive garasjer, som totalt har bebygd areal på ca 3785 m² BYA., inklusive markparkering, carporter og søppelhåndtering.

Detaljreguleringsplan HOVTUN VEST, B2 DELFELT A REV A.pdf
Planbeskrivelse HOVTUN VEST II,  FELT B2, DEL 2- GNR BNR. 9566.pdf