Hovtun II, Klokkarstua

Beliggenhet, avgrensning og størrelse
Planområdet, som ligger på Klokkarstua, har gnr/bnr.: 9/ 566, del av Hovtun II- B2, avgrenses mot vest/ syd og øst mot eksisterende ubebygget terreng med granskog. Mot nordøst mot eksisterende bebyggelse og veien, Hestehoven. Tomten ligger høyt med god utsikt og nydelige solforhold. Den er vestvendt og faller mot Drammensfjorden.
Restområdet er på 16,4 mål, ca 225 m lang og bredde som varierer fra ca 70 til 90 meter.
Området regnes inn til veimidte tilliggende kommunal vei, Hestehoven.

Slemmestad i Røyken - Slemmestadveien 43 og 39

Her har vi startet reguleringsarbeid av nye boliger i Slemmestadveien 39 og 43, i Slemmestad